• 0 Items - 0,00 
    • Sepetinizde ürün yok.

KVKK

KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI (kaliteliegitimyayinlari.com.tr) Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri sorumlusu sıfatıyla KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI (kaliteliegitimyayinlari.com.tr) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tarafınıza ait kişisel veriler Ad-Soyad, TC kimlik no v.b., Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Telefon no v.b., KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI (kaliteliegitimyayinlari.com.tr) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için Web Tabanlı Yazılım yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK m. 5 ve 6. Hükümlerine uygun olarak; Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; şirketimizin internet sitesinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikasından ulaşabilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla KVKK ve mevzuat gereğince sizin de bilginiz dahilinde ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilir.

Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.

Yurtiçinde İlgili Kişi için Hizmet Sunumu, Ticari Amaç sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtiçi Alıcı Grupları:

• Tedarikçiler
• Kargo firmaları
• Entegrasyon ve yazılım firmaları

Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır.

  1. KVKK’unun 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için internet sayfamızda yer alan ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz. Şirket tarafından KVKK ‘un 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.

• Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını OSTİM OSB MAHALLESİ 1249 CADDE NO: 5/ YENİMAHALLE ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya başvuru formunu bilgi@enaktif.com adresine iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

KALİTELİ EĞİTİM YAYINLARI (kaliteliegitimyayinlari.com.tr)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors